Współpraca

CENTRUM SZTUKI DLA DZIECKA W POZNANIU

logoW dniu 20 maja 2014 r. podpisaliśmy list intencyjny z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu!

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest samorządową instytucją kultury, której głównym celem jest inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia oraz kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych we współdziałaniu z instytucjami kultury, instytucjami oświaty oraz artystami, edukatorami i menadżerami sztuki.

Będziemy wspólnie prowadzić badania w zakresie rozwoju i wdrażania nowych produktów i usług „przyjaznych dziecku”.

O efektach naszej współpracy będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji o Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu: http://www.csdpoznan.pl/

 

 

FUNDACJA DZIECKO W CENTRUM

dziecko w centrumW dniu 21 maja 2014 r. podpisaliśmy list intencyjny z Fundacją „Dziecko w Centrum”. Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym bezpieczeństwo i dobro dzieci są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

Działalność Fundacji jest przede wszystkim ukierunkowana na:

- wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, poznawczego, społecznego i kulturalnego dzieci,

- ochronę praw i interesów dzieci, upowszechnianie wiedzy na ich temat oraz kształtowanie świadomości i zrozumienia dla praw dziecka,

- wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci,

- aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom,

- podejmowanie działań profilaktyczno–edukacyjnych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i ich rodzin.

Więcej informacji o Fundacji: http://dzieckowcentrum.org/

 

 

FUNDACJA ZERO-PIĘĆ

Fundacja 0-5W dniu 22 maja 2014 roku podpisaliśmy list intencyjny z Fundacją „Zero-Pięć”. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci powstała na początku 2008 roku jako organizacja non-profit. Inspiracją do jej powołania było przekonanie założycielek Fundacji o potrzebie stałego kierowania uwagi ogółu społeczeństwa, a w szczególności szerokich kręgów profesjonalistów na problem znaczenia najwcześniejszych doświadczeń małego człowieka dla jego aktualnego i dalszego rozwoju.

„Swymi działaniami chcemy wspierać dzieci i ich opiekunów w budowaniu między nimi dobrych relacji, czyli takich, które umożliwiają dzieciom rozwój zgodny z ich naturalnym potencjałem, a rodzicom dają radość z uczestnictwa w tym procesie. Pragniemy też pracować na rzecz profesjonalistów, którzy mogą im w tym pomagać. Jest nam bliska idea „interwencji prewencyjnej”, w myśl której wsparcie udzielane niemowlętom, małym dzieciom i ich rodzinom odpowiednio wcześnie (już w okresie ciąży czy w pierwszym roku życia dziecka), może zapobiegać poważnym problemom w przyszłości.”

Więcej o fundacji na stronie www.fundacja05.pl

 

 

KID’S CLUSTER

logo marca_cares_maleW listopadzie 2014 roku spotkaliśmy się i nawiązaliśmy współpracę z katalońskim klastrem KID’S CLUSTER - www.kids-cluster.com/en/home/2-uncategorised/333-internacional-polonia

Klaster z z siedzibą w Barcelonie powstał w 2010 roku, jest grupą firm, które współpracują i wprowadzają innowacje w zakresie wszystkich produktów i usług skierowanych do dzieci. Celem organizatora klastra jest zwiększenie konkurencyjności wszystkich firm dedykujących swoje produkty i usługi dzieciom do lat 12, jak i pomoc w kreowaniu nowych produktów i usług wspierających rozwój dziecka. Ich dewizą jest jawność, współpraca, nauka i wiedza, jak i innowacja.

Razem z naszymi nowymi przyjaciółmi, chcemy pomóc członkom obu klastrów w nawiązaniu nowych kontaktów i wspomóc wymianę doświadczeń między nimi.

http://www.kids-cluster.com/

 

 

ADDICT

logo-addict2Na konferencji w Brukseli w październiku nawiązaliśmy współpracę z portugalskim stowarzyszeniem non-profit ADDICT. Założone zostało w 2008 roku, skupia obecnie około stu członków i jest uznawane przez portugalskie Ministerstwo Gospodarki jako koordynator klastra branż kreatywnych w Portugalii.
Jego misją jest tworzenie i promowanie przyjaznego środowiska dla rozwoju kultury i dziedzin kreatywnych, obrona wspólnych interesów organizacji, jak i tworzenie platformy do wymiany wiedzy poprzez szkolenia i pobudzanie interakcji pomiędzy członkami. Są organizatorami kreatywnego centrum Creative Hubs www.creativehubs.org będącego fizycznym obiektem, w którym oferują przestrzeń dla firm i organizacji działających w branżach kreatywnych i kulturalnych. Creative Hub jest czymś więcej niż tylko miejscem do pracy – łączy, wspiera i promuje swoich członków, zapewniając im twórczą atmosferę.

www.addict.pt